22 dec 2017

MERE VIDEN OM TØMIDLER

Har du brug for at opgradere din viden om tømidler og deres virkning er der god viden at hente i Miljøstyrelsen rapport ”Påvirkning af grundvand ved nedsivning af tømidler fra kunstgræsbaner” fra 2016 (1).

Af Karin Normann, GAD

Formålet med rapporten var at belyse, hvor stor risikoen for forurening af grundvandet er fra tømidler, der bruges på kunstgræsbaner og her ud fra komme med anbefalinger i forhold til fremtidig praksis ved anlæg og drift af kunstgræsbaner, hvor nedsivning anvendes som en del af vandhåndteringen.

Data i rapporten bygger på en spørgeundersøgelse udsendt til landets 98 kommuner. Svarprocenten var desværre ikke så høj for hele landet, blot 34 %, det skal man have i mente, når man læser rapporten. Af de 5 regioner har Region Hovedstaden bidraget med den største svarprocent på 55 %. Du kan dog finde mange interessante oplysninger i rapporten.

Oversigt over tømidler

Du kan bl.a. se en liste over hvilke tømidler, der findes. Det er også fint beskrevet, hvad tømidlerne nedbrydes til og hvorfor de kan være problematiske i forhold til miljø og grundvand.

Følgende typer af tømidler er beskrevet i rapporten:

  • Natriumklorid eller alm. vejsalt (NaCl)
  • Calciumklorid (CaCl2)
  • Magnesiumklorid (MgCl2)
  • Urea, som er en kvælstofgødning
  • Calciummagnesiumacetat (CMA)
  • Formiater- (kalium- eller natriumformiat)

Konkrete anbefalinger til driften af kunstgræsbaner

På langt de fleste baner anvendes ifølge Miljøstyrelsens rapport almindeligt vejsalt (NaCl) som tømiddel i kombination med mekanisk rydning af banerne for sne. Rapporten viser, at der er store variationer i forbruget på tværs af kommuner med mere end en faktor 10 på forbruget opgjort i kg pr. kvadratmeter bane om året. Forbruget afhænger af mange faktorer som spillebehovet på den enkelte bane, brugen af mekanisk snerydning, temperatur og snemængder det pågældende år samt korrekt dosering.

Rapporten munder ud i en række konkrete anbefalinger i forhold til praksis ved anlæg og drift af kunstgræsbaner. Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du finde anbefalingerne og rapporten her.

(1) Kilde: Påvirkning af grundvand ved nedsivning af tømidler fra kunstgræsbaner. Miljø-og Fødevareministeriet, december 2016. Miljøprojekt nr. 1935.