Vedtægter for Groundsman Association Denmark stiftet den 1. december 2011

Foreningens navn og hjemsted

§1

Foreningens navn er ” Groundsman Association Denmark” i daglig tale kaldet GAD.

§2

Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

Foreningens område og medlemskreds

§3

Som aktivt medlem kan optages alle personer som til daglig har pleje af boldbaner eller lignende græsarealer som beskæftigelse eller er ansvarlige herfor.

Som passive medlem kan optages personer, leverandører, virksomheder, foreninger med interesse indenfor groundsmanfaget.

§4

Foreningens geografiske område er Danmark.

Foreningens formål og opgaver

§5

Foreningen er en upolitisk og tværfaglig forening, hvis formål er at samle alle med interesse indenfor pleje af boldbaner og lignende græsarealer for igennem oplysning og uddannelse at medvirke til at vedligeholde danske boldbaner og lignende græsarealer på bedst mulige måde.

Foreningens opgaver er bl.a. at

 • Videreudvikle uddannelse, efteruddannelse og lederuddannelse indenfor groundsmanfaget
 • Arrangere fagkurser
 • Repræsentere medlemmerne overfor andre faglige organisationer indenfor faget, herunder primært Dansk Boldspil Union (DBU)
 • Repræsentere medlemmerne overfor internationale organisationer indenfor faget
 • Vedligeholde foreningens hjemmeside www.groundsman.dk for at informere medlemmerne påfagligt og generelt plan

 

Medlemmernes forhold til foreningen

§6

Ethvert medlem har pligt til at betale det kontingent, som generalforsamlingen fastsætter, rettidigt. Alle aktive medlemmer betaler samme kontingentsats.

I tilfælde af ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale alle omkostninger, som er påløbet i forbindelse med inddrivelsen af beløbet samt et rentebeløb i henhold til den til enhver tid gældende rentelov.

Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, som ikke har betalt skyldigt kontingent senest 7 dage efter 3. rykkerskrivelse.

Et medlem, som er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges til noget tillidshverv i foreningen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid værende formue.

Generalforsamlingen

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i januar måned.

På foreningens generalforsamlinger har kun aktive medlemmer stemmeret.

Der kan afgives stemme pr. brev. Brevstemmer skal være fremsendt minimum 7 postdage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse (pr. mail) til alle medlemmer samt ved annoncering på foreningens hjemmeside.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle nettoformue tilfalde ”en velgørende organisation”, som besluttes ved den opløsende generalforsamling.

Den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen skal, som minimum indeholde følgende:

 1. Generalforsamlingens dagsorden, som fastsættes af bestyrelsen
 2. Årsregnskab underskrevet af revisorer, kasserer og formand
 3. Budgetforslag for det kommende regnskabsår
 4. Oplysning om bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter på valg samt evt. kandidatliste til nyvalg
 5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag eller spørgsmål, som ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
 • Aflæggelse af regnskab ved kasserer
 • Fremlæggelse og vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant, samt revisorer
 • Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 • Eventuelt
 • Der kan ikke sættes forslag til afstemning under eventuelt.
 • Ekstraordinær Generalforsamling
 • §8
 • Ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes på samme måde og med samme varsel, som den ordinære generalforsamling, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når minimum 1⁄4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance, indgiver skriftlig begæring derom. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom, eller efter at bestyrelsen har modtaget begæring fra medlemmerne, dog medregnes juli måned ikke.
 • Hvis ikke mindst 3⁄4 af de medlemmer, som har ønsket den ekstraordinære generalforsamling, er tilstede på generalforsamlingen, kan generalforsamlingen nægte at behandle dagsordenen.

§9

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og afstemninger. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer eller revisor for foreningen.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller generalforsamlingen bestemmer, at der skal være skriftlig afstemning.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme fra mere end 2 fuldmagter.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Der udfærdiges referat over det, som er sket på generalforsamlingen, referatet underskrives af dirigent og formand og har herefter fuld beviskraft i enhver henseende.

Referatet af generalforsamlingens forløb offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§ 10

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldige beslutninger om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, som er nødvendigt for at kunne gennemføre generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen

§ 11

Bestyrelsen skal bestå af optil 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i de ulige år.

Der vælges to bestyrelsessuppleanter for en toårig periode, én i de lige år og én i de ulige år.

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens arbejde, men har ikke stemmeret.

Kun aktive medlemmer, som ikke er i restance, er valgbare til de 5 pladser i bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer, via afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er indtrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Dette skal dog ske fra kredsen af aktive medlemmer, som er valgbare.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første bestyrelsesmøde, som afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Sponsorgruppen udpeger et medlem til bestyrelsen som bisidder uden stemmeret. Bisidderen deltager på hvert bestyrelsesmøde.

§ 12

Bestyrelsen udøver den daglige ledelse af foreningens drift og er bemyndiget til at ansætte lønnet arbejdskraft i foreningens sekretariat. Bestyrelsen har de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at indhente ekstern, lønnet ekspertbistand, når dette skønnes nødvendigt for foreningens fortsatte udvikling.

Bestyrelsen afholder 3 til 5 bestyrelsesmøder pr. år. Dagsordnen til hvert bestyrelsesmøde vil være at læse på foreningens hjemmeside 14 dage før mødets afholdelse.

Bestyrelsesmøder kan afholdes som ”telefonmøder” eller ”computer-møder”.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager i et møde.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal indkaldes, når der afholdes bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte et antal udvalg til løsning af specielle opgaver. Formændene i disse udvalg skal være bestyrelsesmedlemmer, men medlemmerne af udvalgene kan være såvel foreningsmedlemmer som udefra kommende.

§ 13

Bestyrelsen tegnes overfor tredjemand af et flertal i bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Regnskab og Revision

§ 14

Foreningens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober.

Generalforsamlingen vælger to revisorer, som regnskabet fremlægges for inden 1. december. Regnskabet skal være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, i så god tid, at det med revisorens, kassererens og formandens underskrifter kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 15

Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i pengeinstitut eller på girokonto i foreningens navn.

Forskellige bestemmelser

§ 16

Såfremt der måtte forekomme spørgsmål, som disse vedtægter ikke foreskriver noget om, er bestyrelsen pligtig til, efter bedste evne og overbevisning, at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse på førstkommende generalforsamling. I sager af særdeles stor betydning, skal bestyrelsen dog indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 17

En generalforsamlingsbeslutning om ændring af foreningens vedtægter eller foreningens opløsning kræver 2/3 majoritet blandt de stemmeberettigede medlemmer, som er mødt op på generalforsamlingen, dog skal disse medlemmer udgøre mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Hvis det krævede antal stemmeberettigede medlemmer ikke er tilstede, men hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes der til en ny generalforsamling, som skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer – uden hensyn til de fremmødtes antal – er for forslaget.

– Godkendt på ”Foreningen af Groundsmen i Danmark” stiftende Generalforsamling den 1. december 2011.
– § 3 ændret under Generalforsamling, onsdag den 8. januar 2014.
– § 1,5 og 6 ændret under Generalforsamling, tirsdag den 10. januar 2017.